Privacybeleid

GYM TONIC – 2B FIT BVBA (hierna: GYM TONIC) neemt uw privacy en uw rechten bij de gegevensverwerking ernstig. GYM TONIC hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.


Met deze tekst wil GYM TONIC:  

  • aangeven wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw gegevens;
  • een overzicht geven van de persoonsgegevens die verwerkt worden en u meedelen waarvoor ze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard;
  • verduidelijken met wie deze gegevens worden gedeeld;
  • u informeren over de cookies die er worden gebruikt;
  • uitleggen welke rechten u heeft.

De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is GYM TONIC – 2B FIT BVBA met maatschappelijke zetel gevestigd te 2840 Rumst, Antwerpsestraat 12 en met ondernemingsnummer 0476.457.169.


Een overzicht van de gegevens die verwerkt worden  

GYM TONIC verzamelt gegevens over u als u zich registreert bij GYM TONIC, als u haar website bezoekt of als u beroep doet op haar diensten.

Het gaat over de gegevens die u aan GYM TONIC meedeelt wanneer u met haar contact opneemt, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook over gegevens met betrekking tot de diensten waarvan u gebruikt maakt. GYM TONIC verzamelt ook gegevens wanneer u vrijwillig enquêtes invult, feedback geeft of aan wedstrijden deelneemt.  

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van de diensten van GYM TONIC. Indien u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij u om geen persoonsgegevens aan GYM TONIC over te maken.


Hoe en waarom verwerkt GYM TONIC uw gegevens?

GYM TONIC verzamelt en gebruikt de gegevens en informatie die op u betrekking heeft nooit zonder een wettelijke basis. Een wettelijke basis kan uw toestemming zijn. Soms zal GYM TONIC uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan GYM TONIC uw toestemming afleiden uit uw acties en uw gedrag (bv. surfen op de website van GYM TONIC, het invullen van een formulier, het gebruiken van een dienst) Een andere wettelijke basis is er wanneer het verwerken van uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van een verplichting door GYM TONIC.  Het kan ook zijn dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van een het gerechtvaardigd belang van GYM TONIC. In dat geval zal GYM TONIC steeds afwegen of uw eigen belang of uw fundamentele rechten niet zwaarder doorwegen.

GYM TONIC verwerkt uw gegevens enkel om de door u gevraagde informatie, diensten of publicaties te verstrekken en/of te leveren, maar ook om haar activiteiten te beheren, haar website te beheren en te verbeteren of om statistische analyses over haar diensten te genereren.

Uw gegevens worden ook verwerkt om u te informeren over activiteiten en aanbiedingen van GYM TONIC. Deze informatie kan geselecteerd worden op basis van een analyse van uw profiel. In elk geval verwerkt GYM TONIC alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de voornoemde doeleinden.

 

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

GYM TONIC deelt uw persoonsgegevens in principe met niemand buiten haar onderneming.

GYM TONIC kan uw persoonsgegevens echter wel delen met een aantal derden, zoals de postdiensten, data-verwerkingsleveranciers, een reclame- en marketingbureau, etc. GYM TONIC is genoodzaakt om uw gegevens aan deze derden over te maken, opdat deze in haar naam diensten kunnen verlenen.

Voor zover u daarvoor toestemming geeft, kan GYM TONIC uw gegevens ook doorgeven aan derden die u informatie willen sturen over de diensten die zij verleent.  

In bepaalde omstandigheden is GYM TONIC verplicht om uw gegevens aan derden door te geven. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, in het kader van een gerechtelijke procedure of wanneer een overheidsinstantie GYM TONIC hierom verzoekt.

Soms is GYM TONIC genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden, wanneer zij oordeelt dat dit wenselijk is in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen.

Als alle of een deel van de activiteiten van GYM TONIC worden verkocht of overgedragen, behoudt GYM TONIC zich het recht voor om ook uw persoonsgegevens over te dragen. In dat geval zal GYM TONIC de nodige inspanningen leveren om u hiervan in kennis te stellen en ervoor zorgen dat degene die uw gegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met deze privacy clausule. In dit geval dient u zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

Worden uw gegevens doorgegeven aan het buitenland?

Het is mogelijk dat GYM TONIC uw gegevens dient over te dragen naar een server in het buitenland of aan derden waarop wij beroep doen om uw gegevens te verwerken. Dit is noodzakelijk om de overeenkomst tussen GYM TONIC en uzelf uit te voeren. Vanzelfsprekend gebeurt dit overeenkomstig hetgeen wordt opgenomen in deze privacy verklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.


Welke rechten heeft u?

U kan steeds uw gegevens inkijken en ze laten corrigeren. U kunt uw gegevens ook laten verwijderen en u kan zich verzetten tegen de verwerking ervan. Hiertoe kan u contact opnemen met GYM TONIC op het volgende adres: Antwerpsestraat 12/14 te 2840 Reet of op volgend e-mail adres: info@gymtonic.be.

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

U kan zich daarnaast op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing. Ook hiervoor kan u contact opnemen met GYM TONIC via de voormelde contactgegevens.

GYM TONIC zorgt ervoor dat uw gegevens beveiligd worden door gebruik te maken van voldoende en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, op fysiek als op administratief vlak en dit tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, onthulling of gebruik.


Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt op regelmatige basis bijgewerkt om op die manier ten allen tijde de verwerking van uw gegevens op correcte wijze weer te geven.

U wordt hierover niet voorafgaand geïnformeerd. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.

Contacteer ons

Schrijf in op onze nieuwsbrief